Algemene voorwaarden

Artikel 1

Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: minirookmelder.be: Opdrachtgever de wederpartij van minirookmelder.be

Artikel 2

Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door minirookmelder.be met haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten, dan wel de daaruit voortvloeiende overeenkomsten, gedane aanbiedingen en/of verstrekte adviezen.

2.2 Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3

Aanbiedingen en prijsstelling

3.1 Alle door minirookmelder.be gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend met inachtneming van de beschreven termijn van geldigheid.

3.2 Zodra minirookmelder.be met betrekking tot een overeenkomst een schriftelijke bevestiging heeft verzonden, dan zijn eerder genoemde partijen hieraan gebonden en wordt de bevestiging geacht de juiste inhoud van de overeenkomst weer te geven.

3.3 De in de overeenkomst verstrekte prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren zoals die op dat moment gelden voor materiaal- en grondstofprijzen, salarissen, sociale lasten, transportkosten, brandstofprijzen etc. en exclusief eventuele belastingen en andere heffingen. Een verhoging of verlaging in één of meer van deze kostenfactoren kan door minirookmelder.be worden verrekend, althans na drie (3) maanden.

3.4 Technische specificaties, tekeningen, afbeeldingen, schema’s, maat- en gewichtsopgaven en overige gegevens zoals vermeld in prijslijsten, mailingen, advertenties, brieven etcetera, geven een algemene voorstelling van de door minirookmelder.be gevoerde artikelen en gelden niet als een garantie.

3.5 Genoemde prijzen zijn op website altijd inclusief BTW.

Artikel 4

Levering en levertijd

4.1 Alle zaken worden vervoerd voor risico van opdrachtgever.

4.2 Levering vindt plaats door aanbieding van het bestelde op de overeengekomen plaats waarbij minirookmelder.be vrij is in de keuze van het transportmiddel en waarbij opdrachtgever verplicht is zijn medewerking te verlenen.

4.3 Opdrachtgever dient alle krachtens de wet of anderszins noodzakelijke vereiste maatregelen te treffen op het gebied van voorzorg, veiligheid en hygiëne die voor aflevering of voor het verrichten van werkzaamheden of diensten door minirookmelder.be vereist zijn.

4.4 De bij de aflevering verstrekte pakbon wordt geacht de juiste hoeveelheid en hoedanigheid van het geleverde correct weer te geven, tenzij opdrachtgever eventuele bezwaren terstond schriftelijk kenbaar maakt aan minirookmelder.be. Opdrachtgever is gehouden de zaken bij inontvangstneming op hoeveelheid en hoedanigheid te controleren.

4.5 Wanneer de levering op afroep plaatsvindt, is opdrachtgever gehouden de zaken binnen de daartoe gestelde termijn af te roepen. Indien vooraf geen termijn is overeengekomen dient opdrachtgever uiterlijk binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst dan wel binnen de termijn als gesteld in een schriftelijke sommatie van minirookmelder.be de zaken af te roepen.

4.6 Wanneer opdrachtgever de zaken niet binnen één van de eerder genoemde termijnen afneemt c.q. afroept, behoudt minirookmelder.bezich het recht voor de verkochte zaken in rekening te brengen en deze voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan, dan wel de overeenkomst door eenvoudige mededeling te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. In geval van facturering gaat de betalingsverplichting van opdrachtgever onmiddellijk in, terwijl opdrachtgever ingeval van ontbinding gehouden is alle door minirookmelder.be geleden schade te vergoeden.

4.7 De levertijd geldt nimmer als fatale termijn maar altijd bij benadering. Minirookmelder.be zal steeds trachten een opgegeven levertijd na te komen, maar overschrijding daarvan kan nooit tot aansprakelijkheid leiden van minirookmelder.be behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, noch heeft opdrachtgever het recht de bestelling te annuleren dan wel de ontvangst van de zaken te weigeren. Wanneer geen levertijd is overeengekomen, dient opdrachtgever minirookmelder.be schriftelijk een termijn te gunnen van minimaal één maand om alsnog te presteren alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de levertijd.

4.8 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming heeft opdrachtgever niet het recht geleverde zaken aan minirookmelder.be te retourneren.

Artikel 5

Overmacht

5.1 Onder overmacht worden die omstandigheden verstaan die het vorderen van naleving of verdere nakoming van een overeenkomst jegens één der partijen kennelijk onredelijk dan wel feitelijk onmogelijk maken.

5.2 Wanneer er sprake is van overmacht is minirookmelder.be niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. Bij voortdurende overmacht is minirookmelder.be bevoegd de overeenkomst als ontbonden te verklaren, maar is opdrachtgever wel gehouden de voor de situatie van de overmacht geleverde zaken en/of diensten aan minirookmelder.be te voldoen.

5.3 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen wordt geacht sprake te zijn van voortdurende overmacht indien de overmacht langer duurt dan twee (2) maanden. Indien er sprake is van een tijdelijke overmachtsituatie herleven de verplichtingen over en weer, zodra de oorzaak van overmacht is geëindigd.

Artikel 6

Eigendomsvoorbehoud

6.1 De geleverde zaken blijven eigendom van minirookmelder.be totdat haar vordering inclusief verschuldigd geworden rente en incassokosten volledig door opdrachtgever zijn voldaan.

6.2 Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust mogen door opdrachtgever niet aan derden in eigendom worden overgedragen noch mag opdrachtgever aan derden voor deze zaken door enige overeenkomst of handeling pandrecht of enig ander zekerheidsrecht verschaffen.

Artikel 7

Betaling

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen op de factuur dient betaling van door minirookmelder.be geleverde zaken altijd vooraf via overschrijving/paypal/Mastercard of Visa te geschieden. Indien anders overeengekomen dient de opdrachtgever in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum voor betaling zorg te dragen, dit zonder enige vorm van korting. Verrekening wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.2 Wanneer betaling niet plaatsvindt of indien opdrachtgever uiterlijk op de vervaldag zoals genoemd in artikel 7 lid 1 niet heeft betaald, dan verkeert opdrachtgever van rechtswege in uitdrukkelijk verzuim zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling vereist is. De totale vordering van minirookmelder.be is dan terstond en ineens opeisbaar, inclusief de facturen waarvan de vervaldatum nog niet is verstreken. Opdrachtgever is dan eveneens aan minirookmelder.be verschuldigd een rente van 1% per maand of een gedeelte daarvan en alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die minirookmelder.be moet maken om tot inning van haar vordering te komen.

7.3 De buitengerechtelijke incassokosten bij het uit handen geven van de vordering bedragen 15% van het ter incasso gegeven bedrag zonder maximum maar met een minimum van € 25,00. Uit het feit dat minirookmelder.be zich verzekert van hulp van een derde om tot incasso over te gaan, blijkt de hoogte van en de verplichting van opdrachtgever tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

7.4 Wanneer in het kader van eerder genoemde incassomaatregelen het faillissement van opdrachtgever moet worden aangevraagd, is deze eveneens de in het desbetreffende Arrondissement gebruikelijke kosten van een faillissementsaanvraag verschuldigd. Indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, hem surseance van betaling wordt verleend, tot liquidatie of verkoop van zijn bedrijf overgaat óf beslag op diens goederen of een gedeelte daarvan wordt gelegd, is minirookmelder.be ongeacht enig getroffen regeling of niet verstreken betalingstermijnen gerechtigd reedsgeleverde zaken terug te nemen, c.q. is haar vordering ineens opeisbaar, danwel heeft minirookmelder.be het recht de overeenkomst, eventueel voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door eenvoudige mededeling en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, te ontbinden. Eén en ander onverminderd het recht van minirookmelder.be op vergoeding van schade, gederfde winst, interest en ontstane kosten.

7.5 Minirookmelder.be is niet gehouden tot levering zolang opdrachtgever niet volledig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan of wanneer opdrachtgever naar het oordeel van minirookmelder.be verminderd kredietwaardig is. Minirookmelder.be heeft te allen tijde het recht zekerheid voor betaling te verlangen, terwijl minirookmelder.be bij gebreke van een verlangde zekerheidsstelling gerechtigd is de overeenkomst, ook voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren. Dit zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding.

Artikel 8

Aansprakelijkheid

8.1 Minirookmelder.be zal mededelingen met betrekking tot kwaliteit of andere eigenschappen van de gevoerde producten in behandeling nemen nadat deze schriftelijk zijn gedaan met de onmiskenbare bedoeling een garantie te verstrekken.

8.2 De deugdelijkheid van de door minirookmelder.be geleverde producten wordt gedurende twee (2) jaar na levering gegarandeerd voor zover dit door minirookmelder.be uitdrukkelijk is aangegeven. Deze garantie houdt in dat minirookmelder.be de producten die gedurende deze garantieperiode gebreken vertonen als gevolg van materiaal- of constructiefouten zal herstellen of vervangen. Herstel of vervanging betekent niet dat hiermee een nieuwe garantieperiode ingaat. De garantie geldt met inachtneming van hetgeen in deze algemene voorwaarden verder is bepaald.

8.3 De door minirookmelder.be geleverde producten zijn naar beste kunnen en weten vervaardigd en eventueel aangegeven eigenschappen zijn proefondervindelijk getest zonder dat deze gegarandeerd kunnen worden. Met uitzondering van opzet en bewuste roekeloosheid van minirookmelder.be wordt hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaard.

8.4 Wanneer door minirookmelder.be geen garantie is verstrekt zoals bedoeld in artikel 8.2, wordt elke aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade die ontstaan is als gevolg van de samenstelling of kwaliteit van de door minirookmelder.be geleverde producten uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover deze niet het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van minirookmelder.be. Minirookmelder.be moet altijd de gelegenheid worden gegund alsnog naar behoren te leveren c.q. te presteren.

8.6 Opdrachtgever vrijwaart minirookmelder.be van alle aansprakelijkheid die op minirookmelder.be jegens derden zou kunnen rusten voor wat betreft door minirookmelder.be aan opdrachtgever geleverde producten en/of diensten, advisering en/of training en scholing tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van minirookmelder.be.

8.7 Noch in het geval van dosering en toepassing door de opdrachtgever van door minirookmelder.be geleverde producten noch door onoordeelkundig gebruik of van gebruik niet overeenkomstig het doel, wordt enigerlei aansprakelijkheid, ook niet voor eventuele gevolgschade, door minirookmelder.be aanvaard.

8.8 Wanneer de door minirookmelder.be geleverde apparatuur niet deugdelijk functioneert, dient opdrachtgever minirookmelder.be te allen tijde in de gelegenheid te stellen om voor herstel, dan wel vervanging zorg te dragen. minirookmelder.be is in geen geval tot meer verplicht dan tot het opnieuw leveren of tot vergoeding van schade die nooit hoger zal zijn dan het factuurbedrag. Iedere verdergaande aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.9 Indien er sprake is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid door minirookmelder.be dan is haar aansprakelijkheid nooit groter dan het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekeraar van minirookmelder.be aanspraak geeft, vermeerderd met het voor minirookmelder.be eventueel geldende bedrag van het eigen risico of de hoogte van het gefactureerde bedrag.

Artikel 9

Klachten en reclames

9.1 Eventuele klachten dienen op straffe van verval uiterlijk binnen twee (2) dagen na ontvangst schriftelijk aan minirookmelder.be kenbaar te worden gemaakt. Elk recht hierop vervalt indien de zaken door opdrachtgever in gebruik zijn genomen, dan wel door opdrachtgever zijn doorverkocht.

9.2 In geval van verborgen gebreken of van gebreken die bij normale oplettendheid niet onmiddellijk door opdrachtgever konden worden geconstateerd, vervalt ieder recht op reclame, indien tussen levering en klacht een periode drie (3) maanden of meer is verstreken.

9.3 Opdrachtgever is bij een eventuele klacht verplicht minirookmelder.be in de gelegenheid te stellen de gestelde ondeugdelijkheid te onderzoeken, bij gebreke waarvan ieder recht op reclame komt te vervallen. Mocht de klacht door minirookmelder.be gerechtvaardigd worden geacht, dan is deze nimmer tot meer gehouden dan tot het gratis opnieuw leveren of tot het betalen van een vergoeding tot ten hoogste het gefactureerde bedrag.

Artikel 10

Annulering

10.1 Minirookmelder.be is gerechtigd alle lopende orders, ook voor zover reeds gedeeltelijk uitgevoerd, te annuleren wanneer opdrachtgever in enig opzicht in gebreke blijft aan diens verplichtingen te voldoen.

10.2 Annuleert opdrachtgever een verstrekte order geheel of gedeeltelijk dan heeft minirookmelder.be naast het recht om nakoming te verlangen, eveneens het recht om vergoeding te verlangen van tot aan dat moment geleverde producten en/of diensten, alsmede op vergoeding van alle kosten en schade, interest en gederfde winst.

Artikel 11

Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle aanbiedingen van minirookmelder.be, tussen minirookmelder.be en derden tot stand gekomen overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Belgisch Recht van toepassing. De Brugse rechtbank is bevoegd voor geschillen.

11.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten, dan weldaar van ontnomen overeenkomsten, worden bij uitsluiting beslecht door de rechter binnen wiens gezagsgebied minirookmelder.be is gevestigd, behoudens althans andersluidende dwingende wetsbepalingen.